Lainaehdot

Näissä lainaehdoissa määritellään ne ehdot, joilla CC Rahoitus Oy (jäljempänä ”luotonantaja”) myöntää Loadit-pikalainan (jäljempänä ”laina”) sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä ”lainanhakija”). Lainanhakijasta, jolle laina on myönnetty, käytetään nimitystä lainansaaja.

1. Luotonantaja

CC Rahoitus Oy
Y-tunnus 2077917-0
PL 129
00161 HELSINKI
asiakaspalvelu@loadit.fi
puh 0600-9-4770
fax 09 676634
2. Lainan myöntäminen

Loadit-lainan voi saada vähintään 21-vuotias Suomen kansalainen, jolla ei ole luottohäiriömerkintää ja jolla on julkinen ja omissa nimissään oleva matkapuhelinliittymä. Lisäksi lainanhakijalla tulee olla Suomessa oleva postiosoite sekä suomalaisessa pankissa oleva henkilökohtainen tili. Sähköisesti verkkopankkitunnuksilla tunnistautuessa lainanhakijalla ei tarvitse olla omaa julkista matkapuhelinliittymää.

Luotonantaja tarkistaa lainanhakijan luottotiedot Suomen Asiakastieto Oy:stä tai muusta luottotietojärjestelmästä sekä lainanhakijan henkilötiedot väestötietojärjestelmästä. Luotonantaja tekee myös tarvittavat muut tarkistukset, jonka jälkeen luottopäätös toimitetaan lainanhakijalle tekstiviestinä. Luotonantaja voi oman harkintansa mukaan ja myös ilmoittamatta perusteluja päätökselleen jättää haetun lainan myöntämättä. Laina maksetaan lainanhakijan ilmoittamalle tilille yksinomaan lainanhakijan ilmoittaman tilinumeron perusteella ja Suomen pankkiyhdistyksen laatimien kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Lainanhakija vastaa kokonaisuudessaan siitä, että lainanhakijalla on taloudelliset ja muut edellytykset tämän lainasopimuksen ehtojen noudattamiseksi.

Hakemalla Loadit-lainaa haet samalla myös FlexCard MasterCard Prepaid maksukorttia. CC Rahoitus Oy:llä on oikeus tehdä henkilökohtainen luottopäätös kortille myönnettävästä lainasummasta. Positiivisella maksukorttipäätöksellä CC Rahoitus Oy postittaa luottokortin lainanhakijalle ilman erillistä sopimusta. Luottokorttia koskevat sopimusehdot löydät täältä.

Flexcard on CC Rahoitus Oy:n yhteistyökumppanin (IDT Financial Services Limitedin) myöntämä MasterCard® FlexCard Prepaid –kortti, jolla luotonsaajalle myönnettävä luotto on käytettävissä ja nostettavissa.

3. Lainan hakeminen

Luotonhakija voi hakea lainaa nettihakemuksella, tekstiviestillä tai muulla luotonantajan ilmoittamalla tavalla.

Luotonhakija on vastuussa antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Virheellisten tietojen aiheuttamasta selvittelytyöstä luotonantajalla on oikeus laskuttaa lainanhakijaa hinnastonsa mukaisesti 50 €/h. Lainanhakijan on viipymättä ilmoitettava yhteystietojensa, ml. osoitteen- tai nimenmuutokset, luotonantajalle.

Luottoa nostaakseen luotonhakijalle tulee olla myönnetty MasterCard® FlexCard Prepaid kortti, sillä luotto on nostettavissa ainoastaan luotonsaajan nimissä olevalle FlexCard-kortille. Luoton hakija vastaa ehtojen noudattamisesta ja luoton takaisinmaksusta. MasterCard® FlexCard Prepaid kortti hinnasto löytyy osoitteesta http://www.flexcard.fi/fi/hinnasto/. Mikäli hakijalla ei ole MasterCard® FlexCard Prepaid korttia tulee hänen anoa korttia luottoa hakiessaan.

4. Lainan määrä ja laina-aika

Lainan määrä on 150€, 250€, 350€ tai 450€. Haettava lainasumma ilmoitetaan luotonantajan ohjeiden mukaisesti lainaa haettaessa. Laina-aika alkaa siitä päivästä, kun laina on kirjattu maksetuksi lainanhakijan korttitilille ja päättyy eräpäivänä 21 päivän kuluttua laina-ajan alkamispäivästä. Laina sekä kaikki siihen voimassaolevan lain ja näiden lainaehtojen mukaan liittyvät korot ja kulut on maksettava takaisin viimeistään eräpäivänä. Lainanhakijalla on kuluttajansuojalain (38/1978, jäljempänä ”KSL”) mukainen oikeus maksaa laina takaisin ennen eräpäivää ilman lisäkuluja.

5. Lainan kulut ja takaisinmaksu

Lainanhakija on velvollinen maksamaan luotonantajalle lainan sekä siihen liittyvän koron. Luotonantaja lähettää lainanhakijan ilmoittamaan ja väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseen laskun, jolla laina ja siihen lisätty korko maksetaan. Laskennalliset todelliset vuosikorot 14 päivän maksuajalle ovat*:

Lainasumma / Laina-aika / Vuosikorko
150 / 21 / 50%
250 / 21 / 50%
350 / 21 / 50%
450 / 21 / 50%

6. Viivästyskorko

Jos lainaa ei makseta eräpäivään mennessä luotoantajan tilille, lainansaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa eräpäivästä siihen päivään jona maksu on luotonantajalla.

7. Lainan takaisinmaksun viivästyminen

Mikäli lainaa kuluineen ei ole maksettu kokonaisuudessaan takaisin eräpäivään mennessä, peritään maksamatta olevalle summalle korkolain 4 §:n tai näiden ehtojen mukaista viivästyskorkoa, joka on määritelty tämän sopimuksen kohdassa 7. Lähetetystä maksuhuomautuksesta veloitetaan 5 €. Maksuhuomautuksen jälkeen velka siirtyy perintätoimiston perittäväksi ja erääntynyt velka peritään lopullisesti oikeusteitse. Kaikki perintätoimista aiheutuneet kulut tulevat lainanhakijan maksettavaksi.

Mikäli laina on maksettu myöhässä, CC Rahoitus Oy:llä on oikeus laskea asiakkaan seuraavan haetun lainan maksimimäärää tai halutessaan evätä lainansaanti joko kokonaan tai määräajaksi. Mikäli laina on ollut erääntyneenä yli 60 vuorokautta, CC Rahoitus Oy ilmoittaa maksun laiminlyönnin Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään henkilöluottorekisteriin.

8. Lainan poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantaja noudattaa kuluttajansuojalain 7 luvun 33-35 §:ssä olevia säännöksiä maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomasta syystä.

9. Oikeus lainan peruuttamiseen

Lainanhakijalla on oikeus kirjallisesti peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluttua sopimuksen syntymisestä tai siitä ajankohdasta jolloin lainanhakija sai tietoonsa kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot, kumpi sanotuista ajankohdista onkaan myöhäisempi. Peruuttamisilmoituksessa on ilmoitettava vähintään seuraavat tiedot:

Lainanhakijan nimi ja henkilötunnus
Ilmoitus peruuttamisesta
Luoton määrä
Paikka ja päiväys
Luotonhakijan omakätinen allekirjoitus
Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa luotonantajalle osoitteella:

CC Rahoitus Oy
Peruuttamisilmoitus
PL 129
00161 HELSINKI
Lainanhakija sitoutuu, viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat. Mikäli lainanhakija ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen raukeaa. Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut hänen käytettävissään. Luotonantajalla on oikeus vaatia korvauksena luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä, jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa luottosopimuksen, joka on määrältään alle 200 euroa. Luotonantaja palauttaa, viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan, kuluttajalle kaikki luottosopimuksen perusteella saamansa suoritukset. Palautettavista suorituksista voidaan kuitenkin vähentää luoton todellisen vuosikoron määrä.

Peruuttamisesta aiheutuva korvaus lasketaan seuraavissa esimerkeissä kuvatulla tavalla: Lainanhakijan peruuttaessa 100 €:n lainan 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaessa rahat 28 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta, lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kaikkiaan 42 päivältä ja se on yhteensä 60 €. Lainanhakijan on tällöin maksettava luotonantajalle lainapääomineen yhteensä 160 €. Jos lainanhakija peruuttaa lainan 10 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä ja palauttaa rahat samana päivänä, lasketaan todelliseen vuosikorkoon perustuva korvaus kymmeneltä päivältä. Lainan todellinen vuosikorko lasketaan kuluttajasuojalain mukaisesti.

10. Yleiset ehdot

Luotonantaja voi siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja/tai saatavansa näiden lainaehtojen mukaisina joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle milloin tahansa. Luottosopimuksen siirtymisestä ilmoitetaan lainansaajalle.

Näissä lainaehdoissa tarkoitettuun palveluun sovelletaan Suomen lakia. Lainan ennakkotiedot on annettu lainanhakijalle tiedoksi Suomen lain mukaisesti. Ennakkotiedoissa, sopimus- ja lainaehdoissa sekä sopimussuhteessa käytettävä kieli on suomen kieli.

Lainanhakijan tietoisesti tekemä virheellisten taikka toista henkilöä koskevien tietojen antaminen on lain vastaista ja johtaa viranomaistoimiin. Luotonantaja vie kaikki vilpin yritykset asianomaisille viranomaisille jatkotoimenpiteitä varten.

Nämä lainaehdot ovat voimassa toistaiseksi. Luotonantaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa lainaehtoja ilman erillistä ilmoitusta kuitenkin siten, että muuttuneita ehtoja sovelletaan muutoksen jälkeen myönnettyihin lainoihin.

11. Luotonantajan vastuu

Luotonantaja ei vastaa palvelussa mahdollisesti esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia luotonhakijalle tai kolmansille tahoille aiheutuvasta välittömästä, välillisestä tai epäsuorasta vahingosta. Luotonantaja ei vastaa mistään viestiliikenteen häiriöistä, viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tms. riippumatta siitä, johtuuko häiriö operaattoreista, ruuhkaisesta viestiliikenteestä, sähkökatkoksesta, laiteviasta tms. Luotonantaja ei vastaa siitä, että lainanhakija ei voi nostaa tai käyttää lainanhakijan hakemuksessaan ilmoittamalle tilille maksettua lainaa luotonantajasta riippumattoman syyn vuoksi.

Luotonantaja ei korvaa viestiliikenteen häiriöiden aiheuttamia välittömiä, välillisiä tai epäsuoria vahinkoja. Luotonantaja ei myöskään vastaa palveluun liittyvien muiden palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä. Luotonantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä. Luotonantajalla on oikeus oman harkintansa mukaisesti ja ilman erillistä ilmoitusta milloin tahansa keskeyttää palvelu.

12. Tietosuoja

Luotonantaja ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon. Luotonantajalla, sen kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä sekä luotonantajan yhteistyökumppaneilla on lisäksi oikeus käsitellä rekisterissä olevia tietoja henkilötietolain mukaisesti perusteltuja käyttötarkoituksia, esim. suoramarkkinointia varten. Lainanhakija hyväksyy häntä koskevien tietojen tallentamisen henkilötietolain mukaisesti. Rekisteriseloste on nähtävillä Loadit.fi verkkosivuilla.

13. Valvontaviranomaiset

Kuluttajaluottoja valvovat kuluttaja-asiamies ja Kuluttajavirasto (www.kuluttajavirasto.fi) sekä Etelä-Suomen aluehallintovirasto (www.avi.fi).

14. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista neuvotteluin, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyys saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava kuluttajan asuinpaikan yleisessä alioikeudessa ellei kuluttaja halua nostaa kannetta myyjän kotipaikan yleisessä alioikeudessa eli Helsingin käräjäoikeudessa.

Yhteystiedot:

Kuluttajariitalautakunta
Hämeentie 3
PL 306
00531 Helsinki
puh 029 566 5200
fax 029 566 5249
8.6.2012
CC Rahoitus Oy
Y-tunnus 2077917-0
PL 129
00161 HELSINKI